برنامه امتحانات میان ترم کلیه رشته های علوم انسانی نیمسال دوم 96-95
بسمه تعالی
برنامه امتحانات میان ترم کلیه رشته های علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان
ردیف نام درس رشته نام استاد تاریخ برگزاری ساعت برگزاری منبع مورد مطالعه توضیحات
1 حقوق تجارت 4 حقوق خانم سبزه علی 1396/01/29 ساعت کلاسی تا باب دوم تصفیه امور ورشکسته تستی
2 حقوق تجارت 1 حقوق خانم سبزه علی 1396/01/29 ساعت کلاسی از باب اول (قلمرو حقوق تجارت تا آخر فصل اعمال تجاری تبعی) و الزامات حرفه ای تاجر تستی
3 حقوق کار حقوق خانم سبزه علی 1396/01/30 ساعت کلاسی تا ابتدای فصل سوم تستی
4 حقوق تجارت 3 حقوق خانم سبزه علی 1396/02/12 ساعت کلاسی تا صفحه 193 فصل دوم قبض انبار تستی
5 حقوق تجارت 2 حقوق خانم سبزه علی 1396/02/12 ساعت کلاسی جلد دوم شرکت های سهامی تستی
6 آئین دادرسی کیفری 1  حقوق خانم سبزه علی 1396/02/13 ساعت کلاسی مرجع تحقیق و صلاحیت محلی تستی
7 آئین دادرسی کیفری 2  حقوق خانم سبزه علی 1396/02/13 12:00   تستی
8 قواعد فقه 2 حقوق آقای قدیمی 1396/01/23 10:00 تا ابتدای قاعده اکراه  
9 حقوق اساسی 2 حقوق آقای توکل فر 1396/02/09 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
10 حقوق اساسی 1 حقوق آقای توکل فر 1396/02/26 13:30 نصف کتاب درسی  
11 حقوق مالیه عمومی حقوق آقای غفاری 1396/01/29 ساعت کلاسی    
12 حقوق جزای بین الملل ایران حقوق آقای عامری 1396/02/04 ساعت کلاسی از صفحه 147 الی صفحه 202  
13 آئین دادرسی مدنی 2 حقوق آقای عامری 1396/02/26 15:15    
14 آئین دادرسی مدنی 3 حقوق آقای عامری 1396/02/13 15:15    
15 آئین دادرسی مدنی 1 حقوق آقای عامری 1396/02/20 15:15    
16 متون حقوقی 1 به زبان خارجه حقوق آقای عامری 1396/02/24 ساعت کلاسی فصل 19-20-21-22  
17 متون حقوقی 2 به زبان خارجه حقوق آقای عامری 1396/02/17 15:00 فصل های 12 و 13و 14  
18 حقوق مدنی 2  حقوق خانم نیکنامی 1396/02/24 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
19 حقوق مدنی 3  حقوق خانم نیکنامی 1396/02/17 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
20 حقوق مدنی 4 حقوق خانم نیکنامی 1396/02/17 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
21 حقوق مدنی 5  حقوق خانم نیکنامی 1396/02/11 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
22 حقوق مدنی 6 حقوق خانم نیکنامی 1396/02/18 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
23 حقوق مدنی 7 حقوق خانم نیکنامی 1396/02/18 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
24 حقوق مدنی 8 حقوق خانم نیکنامی 1396/02/25 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
25 حقوق بین الملل خصوصی 1 حقوق خانم نیکنامی 1396/02/19 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
26 حقوق بین الملل خصوصی 2 حقوق خانم نیکنامی 1396/02/19 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
27 حقوق اداری 1 حقوق خانم نیکنامی 1396/02/23 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
28 حقوق اداری 2 حقوق خانم نیکنامی 1396/02/23 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
29 حقوق تطبیقی حقوق خانم نیکنامی 1396/02/26 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
30 حقوق سازمانهای بین المللی حقوق خانم نیکنامی 1396/02/26 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
31 حقوق بشر در اسلام حقوق خانم نیکنامی 1396/02/12 ساعت کلاسی کل کتاب درسی  
32 متون فقه 4 حقوق آقای قدیمی 1396/02/13 ساعت کلاسی مبحث قضاوت و شهادت  
33 متون فقه 3 حقوق آقای قدیمی 1396/02/06 10 الی 10:30 مبحث ارث  
34 متون فقه 2 حقوق آقای قدیمی 1396/02/20 ساعت کلاسی تا فصل هشتم  
35 اصول فقه 1 حقوق آقای قدیمی 1396/02/27 10 الی 10:30 تا فصل هشتم (ص 176)  
36 آیات الاحکام حقوق آقای قدیمی 1396/01/30 10 الی 10:30    
37 حقوق بین الملل عمومی 2 حقوق خانم نیکنامی 1396/02/03 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
38 عربی حقوق آقای زائری 1396/02/17 13:30    
39 جرم شناسی حقوق آقای عصاری 1396/02/04 15:20 تا صفحه 100 کتاب  
40 ادله اثبات دعوی حقوق آقای عصاری 1396/02/11 15:20 مباحث اقرار،اسناد،امارات  
41 کیفرشناسی حقوق آقای عصاری 1396/02/11 13:30 تا صفحه 50 کتاب  
42 بزهکاری اطفال حقوق آقای عصاری 1396/02/11 13:30 تا صفحه 78 کتاب  
43 حقوق ثبت حقوق آقای عصاری 1396/02/03 15:20 تا صفحه 60 کتاب  
44 حقوق جزای عمومی 3  حقوق آقای عصاری 1396/02/04 13:30 مطالب کلاسی  
45 حقوق جزای عمومی 1 حقوق آقای عصاری 1396/02/10 13:30 مطالب کلاسی  
46 حقوق جزای اختصاصی 1 حقوق خانم وکیلی 1396/02/24 13:30 جزوه کلاسی  
47 حقوق جزای اختصاصی 2 حقوق خانم وکیلی 1396/02/26 14:00 از جرم کلاهبرداری در فقه اسلامی تاصور خاص جرم کلاهبرداری  
48 حقوق جزای اختصاصی 3 حقوق خانم وکیلی 1396/02/26 15:15 جزوه کلاسی  
49 شناخت صنعت جهانگردی مدیریت جهانگردی آقای نساجی کامرانی 1396/02/09 13:30    
50 زبان تخصصی مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی آقای کرمی 1396/02/19 8:30 درس 1 تا 3  
51 حقوق اساسی مدیریت صنعتی آقای توکل فر 1396/02/09 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
52 کنترل کیفیت آماری مدیریت صنعتی آقای سخایی 1396/02/06 13:30    
53 بررسی اقتصادی طرحی صنعتی مدیریت صنعتی خانم خوب بخت 1396/02/06 13:30    
54 بازاریابی بین الملل مدیریت صنعتی آقای نساجی کامرانی 1396/02/09 10:20    
55 بازاریابی و مدیریت بازار مدیریت صنعتی آقای نساجی کامرانی 1396/02/09 13:30    
56 مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن مدیریت صنعتی آقای نساجی کامرانی 1396/02/09 13:30    
57 تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی مدیریت صنعتی آقای عظیمی 1396/02/17 ساعت کلاسی کل کتاب درسی  
58 سیر اندیشه های سیاسی مدیریت دولتی آقای توکل فر 1396/02/12 10:30 نصف کتاب درسی  
59 زبان تخصصی 2 مدیریت دولتی آقای کرمی 1396/02/25 13:30 درس 1 تا 2  
60 زبان تخصصی 1 مدیریت دولتی آقای کرمی 1396/02/25 10:30 درس 1 تا 2  
61 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه مدیریت دولتی آقای غفاری 1396/02/03 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
62 جامعه شناسی سازمانی مدیریت دولتی خانم ابراهیمی 1396/01/29 10:30 تا آخر فصل 4  
63 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام مدیریت دولتی آقای نساجی کامرانی 1396/02/09 13:30    
64 مبانی مدیریت دولتی مدیریت دولتی آقای نساجی کامرانی 1396/02/10 13:30    
65 تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی مدیریت دولتی آقای نساجی کامرانی 1396/02/10 14:40    
66 مدیریت تعاونیها مدیریت دولتی آقای نساجی کامرانی 1396/02/09 8:30    
67 روابط کار در سازمان مدیریت دولتی آقای نساجی کامرانی 1396/02/09 13:30    
68 مباحث ویژه در مدیریت دولتی مدیریت دولتی آقای نساجی کامرانی 1396/02/09 13:30    
69 اصول و مبانی کار آفرینی مدیریت دولتی آقای نساجی کامرانی 1396/02/09 13:30    
70 مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت مدیریت دولتی آقای نساجی کامرانی 1396/02/09 13:30    
71 مدیریت شهرداریهای سازمانهای محلی مدیریت دولتی آقای نساجی کامرانی 1396/02/09 13:30    
72 مبانی مدیریت دولتی 2 مدیریت دولتی آقای عظیمی 1396/02/19 ساعت کلاسی کل کتاب درسی  
73 سازماندهی واصلاح تشکیلات وروشها مدیریت دولتی آقای عظیمی 1396/02/12 ساعت کلاسی کل کتاب درسی  
74 مدیریت تطبیقی مدیریت دولتی آقای عظیمی 1396/02/19 ساعت کلاسی کل کتاب درسی  
75 روانشناسی سازمانی مدیریت دولتی ورودی 94 آقای خاموشی 1396/02/20 15:30 بخشهای 1 و 2  
76 اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی مدیریت آقای نساجی کامرانی 1396/02/10 13:30    
77 مدیریت منابع انسانی مدیریت آقای نساجی کامرانی 1396/02/10 8:30    
78 فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها/تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم مدیریت آقای نساجی کامرانی 1396/02/10 10:20    
79 زبان تخصصی 2 حسابداری آقای کرمی 1396/02/24 13:30 درس 1 تا 3  
80 زبان تخصصی 1 حسابداری آقای کرمی 1396/02/24 13:30 درس 1 و 2  
81 پژوهش عملیاتی حسابداری آقای گل محمدی 1396/02/11 ساعت کلاسی فصل های 1 و 2 و 3   
82 حسابداری مالیاتی حسابداری آقای جمالی 1396/02/10 15:20 تا آخر بخش مشاغل  
83 مبانی تنظیم بودجه حسابداری آقای غفاری 1396/02/04 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
84 مبانی جامعه شناسی حسابداری خانم ابراهیمی 1396/01/29 13:00 تا آخر فصل 8  
85 مباحث جاری در حسابداری حسابداری خانم طباطبائیان 1396/01/24 8:30 فصل 1 و 2 کتاب و جزوه استاد طباطبائیان  
86 حسابداری پیشرفته 1 حسابداری خانم طباطبائیان 1396/01/29 8:30 فصل 3 کتاب و جزوه استاد طباطبائیان  
87 حسابداری میانه 2 حسابداری خانم طباطبائیان 1396/01/30 8:30 2 فصل اول کتاب و جزوه استاد طباطبائیان  
88 حسابرسی 2 حسابداری خانم طباطبائیان 1396/02/02 13:30 4 فصل اول کتاب  
89 مدیریت مالی 2 حسابداری خانم طباطبائیان 1396/03/03 ساعت کلاسی 3 فصل اول  
90 روانشناسی عمومی حسابداری آقای خاموشی 1396/02/04 ساعت کلاسی فصلهای 1 ، 4 و 7  
91 حسابداری صنعتی 2 حسابداری آقای امیدی فرد 1396/02/21 8:30    
92 حسابداری صنعتی 3 حسابداری آقای امیدی فرد 1396/02/21 8:30    
93 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت مدیریت و حسابداری آقای کرمی 1396/02/18 10:30 درس 1 تا 5  
94 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1 مدیریت و حسابداری آقای گل محمدی 1396/02/17 ساعت کلاسی فصل های 1 و 2 و 3 به جز حذفیات  
95 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 مدیریت و حسابداری آقای گل محمدی 1396/02/24 ساعت کلاسی فصل های 3 و 4   
96 پول و ارز و بانکداری مدیریت و حسابداری آقای غفاری 1396/01/21 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
97 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی مدیریت و حسابداری آقای غفاری 1396/01/28 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
98 آماروکاربردآن درمدیریت 2 مدیریت و حسابداری آقای سخایی 1396/01/28 ساعت کلاسی 5 فصل اول کتاب  
99 آمارواحتمالات مدیریت و حسابداری آقای سخایی 1396/02/04 ساعت کلاسی 5 فصل اول کتاب  
100 حسابداری صنعتی 1 مدیریت و حسابداری خانم طباطبائیان 1396/01/30 13:30 5 فصل اول کتاب و جزوه استاد  
101 حسابرسی 1 مدیریت و حسابداری خانم طباطبائیان 1396/02/06 13:30 4 فصل اول کتاب  
102 مدیریت مالی 1 مدیریت و حسابداری خانم طباطبائیان 1396/02/19 8:30 فصل های 2 و 3 و 4 کتاب استاد طباطبائیان  
103 اصول حسابداری 1 مدیریت و حسابداری آقای نیکبخت 1396/02/24 9:00 6 فصل اول کتاب  
104 اصول حسابداری 2 مدیریت و حسابداری خانم طباطبائیان 1396/02/26 13:30 فصل های 4 و 5 و 7 و 8 (تا سر تقسیم سود و زیان)  
105 مدیریت رفتار سازمانی مدیریت و حسابداری آقای نساجی کامرانی 1396/02/09 8:30    
106 مبانی روش تحقیق/ روش تحقیق در مدیریت مدیریت و حسابداری آقای نساجی کامرانی 1396/02/09 10:20    
107 کاربرد کامپیوتر مدیریت و حسابداری خانم عزتی 1396/02/18 13:30    
108 اقتصاد خرد مدیریت و حسابداری خانم منتظری 1396/02/27 8:30 تا پایان فصل 17  
109 اقتصاد کلان مدیریت و حسابداری خانم منتظری 1396/02/27 8:30 تا پایان فصل 10  
110 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای اشراقی 1396/02/16 15:15 فصل 1 تا 8  
111 استعداد یابی در ورزش تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای اشراقی 1396/02/18 15:15 تمامی مباحث کلاس و جزوه  
112 مدیریت سازمانهای ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای اشراقی 1396/02/20 15:15 فصل 1 تا 6  
113 حقوق ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای اشراقی 1396/02/27 15:15 فصل 1 تا 6  
114 سنجش و اندازه گیری کاربردی تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای اشراقی 1396/02/25 15:15 فصل 1 تا 6  
115 کارآفرینی در ورزش تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای اشراقی 1396/02/16 15:15 فصل 1 تا 5  
116 مقدمات روش تحقیق تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای اشراقی 1396/02/16 ساعت کلاسی 3 فصل اول  
117 اصول و مبانی مدیریت تربیت بدنی و علوم ورزشی خانم خادمی 1396/02/03 9:00 کتاب مدیریت و سازماندهی ورزش فصل 3- 4 و 5  
118 تربیت بدنی و ورزش معلولین تربیت بدنی و علوم ورزشی خانم خادمی 1396/02/03   تا پایان بخش 4  
119 اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی تربیت بدنی و علوم ورزشی خانم خادمی 1396/02/18 9:00 تا پایان فصل 6  
120 کمکهای اولیه تربیت بدنی و علوم ورزشی خانم خادمی 1396/02/09   تا پایان فصل 7  
121 فعالیت بدنی و تندرستی تربیت بدنی و علوم ورزشی خانم خادمی 1396/02/16 10:30 تا پایان فصل 4  
122 ترکیب بدن و کنترل وزن تربیت بدنی و علوم ورزشی خانم خادمی 1396/02/10 8:30 تا پایان فصل 3  
123 مدیریت اوقات فراغت تربیت بدنی و علوم ورزشی خانم خادمی 1396/02/10 9:30 5 فصل اول  
124 اصول و فلسفه تاریخ تربیت بدنی تربیت بدنی و علوم ورزشی خانم خادمی 1396/02/11   کتاب اصول مبانی تربیت بدنی فصلهای 4 - 5 - 7 و 8  
125 فیزیولوژی ورزش 1 تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای دانشمندی 1396/02/12 13:30    
126 فیزیولوژی ورزش 3 تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای دانشمندی 1396/02/12 13:30    
127 فیزیولوژی انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای دانشمندی 1396/02/12 13:30    
128 روانشناسی رشد علوم ورزشی 93 آقای بزرگ پیمان 1396/02/26 15:30    
129 انسان از دیدگاه اسلام روانشناسی و علوم تربیتی آقای توکل فر 1396/02/12 8:30 نصف کتاب درسی  
130 زبان تخصصی راهنمایی و مشاوره آقای کرمی 1396/02/19 15:20 درسهای 1 الی 5  
131 زبان تخصصی 1 روانشناسی  آقای کرمی 1396/02/13 8:30 درسهای 1 الی 5  
132 زبان تخصصی 2 روانشناسی آقای کرمی 1396/02/13 10:20 درسهای 1 الی 5  
133 زبان تخصصی1 علوم اجتماعی خانم ابراهیمی 1396/1/27 8/30 تاص56  
134 جامعه شناسی شهری علوم اجتماعی خانم ابراهیمی 1396/1/30 8/30 تاص100  
135 روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت علوم اجتماعی خانم ابراهیمی 1396/02/03 10/5 نصف کتاب درسی  
136 جامعه شناسی سیاسی علوم اجتماعی خانم ابراهیمی 1396/02/02 10/5 نصف کتاب درسی  
137 جامعه شناسی صنعتی علوم اجتماعی خانم ابراهیمی 1396/01/28 13 نصف کتاب درسی  
138 زبان تخصصی2 علوم اجتماعی خانم ابراهیمی 1396/01/27 8 3درس اول  
139 روش تحقیق نظری علوم اجتماعی خانم ابراهیمی 1396/01/26 13 تاآخرفصل5  
140 نظریه های جامعه شناسی2 علوم اجتماعی خانم ابراهیمی 1396/02/03 8/30 فصلهای4و5  
141 آماراستنباطی روانشناسی ومشاوره آقای سخایی 1396/02/12 ساعت کلاسی تاآخرتحلیل واریانس  
142 روشهاوفنون تدریس علوم تربیتی آقای صالحی 1396/02/10 8:30 تاپایان فصل6  
143 روشهای ارزشیابی آموزشی علوم تربیتی آقای صالحی 1396/02/17 08:30 تاپایان فصل 4  
144 آموزش بزرگسالان علوم تربیتی آقای صالحی 1396/02/17 10:30 تاپایان فصل5  
145 جامعه شناسی آموزش وپرورش علوم تربیتی آقای صالحی 1396/02/17 13:30 تاپایان فصل5  
146 مسائل نوجوانان وجوانان علوم تربیتی آقای صالحی 1396/02/17 13:30 تاپایان فصل7  
147 اصول ومبانی آموزش وپرورش علوم تربیتی آقای صالحی 1396/02/24 10:30 تاپایان فصل5  
148 آموزش وپرورش تطبیقی علوم تربیتی آقای صالحی 1396/02/24 13:30 تاپایان صفحه128  
149 آسیب شناسی اجتماعی روانشناسی ومشاوره خانم ابراهیمی 1396/01/27 13 تاص66  
150 آزمونهای روانشناختی1 روانشناسی آقای خاموشی 1396/01/26 ساعت کلاسی فصول1و2و3و4  
151 کاربردآزمونهای روانی روانشناسی آقای خاموشی 1396/01/27 ساعت کلاسی فصول1و2و3و16  
152 مباحث اساسی درروانشناسی2 روانشناسی آقای خاموشی 1396/01/28 ساعت کلاسی فصول 10و11و13  
153 انگیزش وهیجان روانشناسی آقای خاموشی 1396/01/29 ساعت کلاسی فصول1و2و12  
154 مباحث اساسی درروانشناسی1 روانشناسی آقای خاموشی 1396/01/30 ساعت کلاسی فصول1و4و7  
155 اصول برنامه ریزی درسی علوم تربیتی آقای عزیزآبادی 1396/01/30 9صبح تاپایان فصل4  
156 مبانی برنامه ریزی آموزشی علوم تربیتی-مشاوره آقای عزیزآبادی 1396/01/30 13/30 تاپایان فصل2  
157 مدیریت مراکزراهنمایی ومشاوره علوم تربیتی-مشاوره خانم عبدالوند 1396/02/18 13/30 تا آخر فصل 7  
158 خانواده نابسامان علوم تربیتی-مشاوره خانم عبدالوند 1396/02/25 13/30 فصل 1و2و3 و4 از بخش اول  
159 روانشناسی تربیتی روانشناسی-علوم تربیتی-مشاوره آقای عزیزآبادی 1396/02/06 8/30 تاپایان فصل5  
160 تکنولوژی آموزشی علوم تربیتی آقای عزیزآبادی 1396/02/06 15 تاپایان بخش2  
161 فناوری آموزشی علوم تربیتی آقای عزیزآبادی 1396/02/06 15 تاپایان فصل3  
162 روش تحقیق علوم تربیتی-روانشناسی-مشاوره آقای عزیزآبادی 1396/02/13 11 تاپایان فصل3  
163 معرفت شناسی روانشناسی آقای عزیزآبادی 1396/02/13 13 تاپایان فصل3  
164 فلسفه آموزش وپرورش علوم تربیتی-مشاوره آقای عزیزآبادی 1396/02/20 11 تاپایان فصل4  
165 روانشناسی رشد2 روانشناسی-مشاوره خانم عبدالوند 1396/02/25 13/30 فصل1و2و3و4  
166 روانشناسی تحولی2 روانشناسی خانم عبدالوند 1396/02/25 13/30 فصل1و2و3و4  
167 درآمدی برنقش هنردرمدارس علوم تربیتی خانم عبدالوند 1396/02/18 ساعت کلاسی فصل اول  
168 مبانی امورمالی وتنظیم بودجه علوم تربیتی خانم عبدالوند 1396/02/18 ساعت کلاسی فصل1و2و3  
169 آواشناسی مترجمی زبان انگلیسی خانم یاوری 1396/02/03 ساعت13 تاآخرهجا  
170 نامه نگاری مترجمی زبان انگلیسی خانم یاوری 1396/02/10 ساعت13 تاسرemail-sms  
171 کلیات زبان شناسی2 مترجمی زبان انگلیسی خانم یاوری 1396/02/12 ساعت14 5درس اول  
172 ترجمه مکاتبات واسناد1 مترجمی زبان انگلیسی خانم یاوری 1396/02/17 ساعت14 3فصل اول  
173 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی1 مترجمی زبان انگلیسی خانم یاوری 1396/02/19 ساعت13 7درس اول  
174 ترجمه مکاتبات واسناد2 مترجمی زبان انگلیسی خانم یاوری 1396/02/19 ساعت14 3درس اول  
175 اصول وروش تحقیق2 مترجمی زبان انگلیسی خانم یاوری 1396/02/24 ساعت13 4فصل اول  
176 کلیات زبان شناسی1 مترجمی زبان انگلیسی خانم یاوری 1396/02/12 ساعت14 5درس اول  
177 اصول فقه1 الهیات آقای قدیمی 1396/02/06 ساعت11/5 نصف سرفصل  
178 علوم بلاغی الهیات آقای قدیمی 1396/02/06 ساعت11/5 نصف سرفصل  
179 قواعدفقه1 الهیات آقای قدیمی 1396/02/06 ساعت11/5 نصف سرفصل  
180 قواعدفقه2 الهیات آقای قدیمی 1396/02/06 ساعت11/5 نصف سرفصل  
181 اصول فقه3 الهیات آقای قدیمی 1396/02/06 ساعت11/5 نصف سرفصل  
182 آیات الاحکام الهیات آقای قدیمی 1396/02/06 ساعت11/5 نصف سرفصل  
183 فقه تطبیقی1 الهیات آقای قدیمی 1396/02/13 ساعت11/5 نصف سرفصل  
184 فقه5 الهیات آقای قدیمی 1396/02/13 ساعت11/5 نصف سرفصل  
185 فقه تطبیقی2 الهیات آقای قدیمی 1396/02/13 ساعت11/5 نصف سرفصل  
186 فقه6 الهیات آقای قدیمی 1396/02/13 ساعت11/5 نصف سرفصل  
187 فلسفه فقه الهیات آقای قدیمی 1396/02/13 ساعت11/5 نصف سرفصل  
188 فقه2 الهیات آقای قدیمی 1396/02/20 ساعت11/5 نصف سرفصل  
189 فقه3 الهیات آقای قدیمی 1396/02/20 ساعت11/5 نصف سرفصل  
190 فقه4 الهیات آقای قدیمی 1396/02/20 ساعت11/5 نصف سرفصل  
191 اصول فقه2 الهیات آقای قدیمی 1396/02/20 ساعت11/5 نصف سرفصل  
192 مقدمات روانشناسی سلامت روانشناسی خانم امینی 1396/02/23 ساعت 10/15 5فصل  
193 مقدمات روانپزشکی روانشناسی خانم امینی 1396/02/23 ساعت8/30 3فصل اول  
194 روانسنجی روانشناسی خانم امینی 1396/02/16 ساعت15/15 6فصل  
195 روانشناسی سیاسی روانشناسی خانم امینی 1396/02/16 ساعت13/30 5فصل  
196 تاریخچه ومکاتب روانشناسی روانشناسی خانم امینی 1396/02/09 ساعت15/15 4فصل اول  
197 روانشناسی مرضی کودک روانشناسی خانم امینی 1396/02/16 ساعت15/15 6فصل  
198 روانشناسی اعتیاد روانشناسی خانم امینی 1396/02/09 ساعت10/15 5فصل  
199 تفکروزبان روانشناسی خانم امینی 1396/02/16 ساعت13/30 6فصل  
200 احساس وادراک روانشناسی خانم امینی 1396/02/16 ساعت13/30 6فصل  
201 مراحل ومهارتهای مددکاری مشاوره خانم امینی 1396/02/09 ساعت13/30 4فصل اول  
202 اصول روانشناسی بالینی روانشناسی خانم امینی 1396/02/23 ساعت10/15 فصلهای6و7و8  
203 ترجمه متون ادبی مترجمی زبان انگلیسی خانم شجاعی 1396/02/10 ساعت13/30 5درس اول(تشریحی)  
204 ترجمه پیشرفته1 مترجمی زبان انگلیسی خانم شجاعی 1396/02/17 ساعت10/20 10درس اول  
205 ترجمه پیشرفته2 مترجمی زبان انگلیسی خانم شجاعی 1396/02/17 ساعت10/20 6درس اول کتاب ترجمه پیشرفته2(قلی فامیان)  
206 نمونه نثرساده مترجمی زبان انگلیسی خانم شجاعی 1396/02/17 ساعت12 6درس اول  
207 اصول وروش ترجمه مترجمی زبان انگلیسی خانم شجاعی 1396/02/17 ساعت12 9درس اول  
208 ترجمه متون ساده مترجمی زبان انگلیسی خانم شجاعی 1396/02/24 ساعت10/20 تاسردرس6-2  
209 نگارش پیشرفته مترجمی زبان انگلیسی خانم شجاعی 1396/02/24 ساعت10/20 5فصل اول  
210 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی2 مترجمی زبان انگلیسی خانم شجاعی 1396/02/24 ساعت10/20 30درس اول  
211 زبان تخصصی1 الهیات خانم شجاعی 1396/02/24 ساعت10/20 دروس6و7و8و9  
212 فیزیولوژی اعصاب وغدد روانشناسی خانم زینلی 1396/02/23 ساعت کلاسی ازفصول1و2و3و7و8 تستی تشریحی
213 روانشناسی فیزیولوژیک روانشناسی خانم زینلی 1396/02/27 ساعت کلاسی ازفصول2و6و7و9 تستی تشریحی
214 مبانی نقدوفهم حدیث الهیات آقای منصوری 1396/02/12 ساعت13/30    
215 تفسیرتربیتی2 الهیات آقای منصوری 1396/02/12 ساعت13/30    
216 جوامع حدیثی الهیات آقای منصوری 1396/02/12 ساعت13/30    
217 تاریخ قرآن2 الهیات آقای منصوری 1396/02/12 ساعت13/30    
218 کلیات علم رجال الهیات آقای منصوری 1396/02/12 ساعت13/30    
219 بلاغت قرآن کریم2 الهیات آقای زائری 1396/02/17 ساعت13/30    
220 قرآن وخاورشناسان الهیات آقای زائری 1396/02/17 ساعت13/30    
221 درآمدی برادبیات انگلیسی2 مترجمی زبان انگلیسی خانم صحت 1396/02/25 ساعت کلاسی 5درس اول  
222 روش تدریس زبان انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی آقای کرمی 1396/02/13 ساعت دوم درس5-1  
223 مدیریت کتابخانه علوم تربیتی خانم مهرنوش امینی 1396/02/10 ساعت کلاسی تاص100  
224 مدیریت کلاس علوم تربیتی خانم مهرنوش امینی 1396/02/18 ساعت کلاسی تاص110  
225 برنامه ریزی فنی-حرفه ای علوم تربیتی خانم مهرنوش امینی 1396/02/17 ساعت کلاسی تاص100  
226 آموزش هنردردوره ابتدایی آموزش ابتدائی خانم مهرنوش امینی 1396/02/10 ساعت کلاسی تاص80  
227 آموزش ریاضی دردوره ابتدائی آموزش ابتدائی خانم مهرنوش امینی 1396/02/25 ساعت کلاسی تاص80  
228 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی آموزش ابتدائی خانم مهرنوش امینی 1396/02/24 ساعت کلاسی تاص110  
229 راهنمایی مشاوره شغلی مشاوره خانم مهرنوش امینی 1396/02/18 ساعت کلاسی 3فصل  
230 روابط انسانی علوم تربیتی خانم مهرنوش امینی 1396/02/17 ساعت کلاسی فصلهای5و6  
231 نظریه های مشاوره ورواندرمانی1 مشاوره-روانشناسی آقای بزرگ پیمان 1396/02/16 ساعت13/30    
232 نظریه های مشاوره ورواندرمانی2 مشاوره آقای بزرگ پیمان 1396/02/16 ساعت15/30    
233 مبانی مشاوره وراهنمایی مشاوره آقای بزرگ پیمان 1396/02/18 ساعت13/30    
234 اصول وفنون مشاوره سالمندان مشاوره آقای بزرگ پیمان 1396/02/19 ساعت13/30    
235 راهنمایی ومشاوره گروهی مشاوره آقای بزرگ پیمان 1396/02/19 ساعت15/30    
236 روانشناسی تحولی1 روانشناسی-مشاوره آقای بزرگ پیمان 1396/02/25 ساعت13/30    
237 روانشناسی رشد1 روانشناسی-مشاوره-علوم تربیتی آقای بزرگ پیمان 1396/02/25 ساعت13/30    
238 روانشناسی پویایی گروه روانشناسی-مشاوره-علوم تربیتی آقای بزرگ پیمان 1396/02/25 ساعت15/30    
239 خانواده درمانی مشاوره آقای بزرگ پیمان 1396/02/26 ساعت13/30    
240 درک ومفاهیم1 مترجمی زبان انگلیسی آقای کرمی 1396/02/26 ساعت دوم درس12-1  
241 درک ومفاهیم2 مترجمی زبان انگلیسی آقای کرمی 1396/02/26 ساعت دوم درس12-1  
242 دستور1 مترجمی زبان انگلیسی آقای کرمی 1396/02/26 ساعت دوم درس(11-10)  
243 دستور2 مترجمی زبان انگلیسی آقای کرمی 1396/02/26 ساعت دوم درس(20-11)  
244 روش تدریس مترجمی زبان انگلیسی آقای کرمی 1396/02/26 ساعت دوم درس6-1  
245 ترجمه متون اقتصادی مترجمی زبان انگلیسی خانم شروفی 1396/02/19 ساعت8 تاپایان ص150  
246 خواندن متون مطبوعاتی مترجمی زبان انگلیسی خانم شروفی 1396/02/23 ساعت8 تاپایان فصل4  
247 کاربرداصطلاحات وتعبیرات مترجمی زبان انگلیسی خانم شروفی 1396/02/23 ساعت10 تاپایان فصل8  
248 بررسی مقابله ای ساخت جمله مترجمی زبان انگلیسی خانم شروفی 1396/02/24 ساعت10 تاپایان فصل8(ص119)  
249 اصول وروش ترجمه مترجمی زبان انگلیسی خانم شروفی 1396/02/24 ساعت10 تاص115  
250 ترجمه متون مطبوعاتی2 مترجمی زبان انگلیسی خانم شروفی 1396/02/26 ساعت8 تاپایان درس6(ص106)  
251 ترجمه متون مطبوعاتی1 مترجمی زبان انگلیسی خانم شروفی 1396/02/26 ساعت10 تاپایان درس7(ص131)  
252 روانشناسی افرادبانیازهای خاص1 روانشناسی خانم امینی 1396/02/23 ساعت13/30 3فصل اول  
253              
کارشناسی ارشد
ردیف نام درس رشته نام استاد تاریخ برگزاری ساعت برگزاری منبع مورد مطالعه توضیحات
1 روانشناسی اجتماعی روانشناسی تربیتی آقای حیدری 1396/02/25 ساعت کلاسی    
2              
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما