برنامه امتحانات میان ترم کلیه رشته های علوم انسانی نیمسال اول 97-96
بسمه تعالی
برنامه امتحانات میان ترم کلیه رشته های علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان
ردیف نام درس رشته نام استاد تاریخ برگزاری ساعت برگزاری منبع مورد مطالعه توضیحات
1 حقوق تجارت 1 حقوق خانم سبزه علی 1396/09/21 ساعت کلاسی باب اول و الزامات تاجر از باب دوم  
2 حقوق تجارت 2 حقوق خانم سبزه علی 1396/09/21 ساعت کلاسی جلد دوم : شرکت های سهامی تا انحلال قرارداد  
3 حقوق تجارت 3 حقوق خانم سبزه علی 1396/09/22 ساعت کلاسی برات و سفته  
4 حقوق تجارت 4 حقوق خانم سبزه علی 1396/09/29 ساعت کلاسی فصل اول و فصل سوم کتاب  
5 حقوق مدنی 7 حقوق خانم سبزه علی 1396/09/21 ساعت کلاسی تا اول عقد حواله  
6 حقوق مدنی 8 حقوق خانم سبزه علی 1396/09/29 ساعت کلاسی مبحث ارث و حق شفعه  
7 حقوق مدنی (1) حقوق خانم نیکنامی 1396/09/20 08:00 کل کتاب درسی بصورت تشریحی
8 حقوق بیمه حقوق خانم نیکنامی 1396/09/20 08:00 کل کتاب درسی بصورت تستی
9 حقوق مدنی (4) حقوق خانم نیکنامی 1396/09/11 10:00 کل کتاب درسی بصورت تستی
10 حقوق مدنی (6) حقوق خانم نیکنامی 1396/09/12 08:00 کل کتاب درسی بصورت تستی
11 آئین دادرسی مدنی (1) حقوق خانم نیکنامی 1396/09/27 10:00    
12 حقوق بین الملل خصوصی (1) حقوق خانم نیکنامی 1396/09/13 10:00 کل کتاب درسی بصورت تستی
13 حقوق مدنی (3) حقوق خانم نیکنامی 1396/09/18 08:00 کل کتاب درسی بصورت تشریحی
14 حقوق مدنی (5) حقوق خانم نیکنامی 1396/09/19 08:00 کل کتاب درسی بصورت تستی
15 متون حقوقی (1) حقوق خانم نیکنامی 1396/09/25 08:00 کل کتاب درسی بصورت تستی
16 متون حقوقی (2) حقوق خانم نیکنامی 1396/09/27 08:00 کل کتاب درسی بصورت تستی
17 حقوق فضای مجازی حقوق خانم وکیلی 1396/09/26 ساعت کلاسی از فصل 1 و فصل 4  
18 حقوق محیط زیست حقوق خانم وکیلی 1396/09/11 ساعت کلاسی تا صفحه 70 کتاب درسی  
19 حقوق حزای اختصاصی 1 حقوق خانم وکیلی 1396/09/28 ساعت کلاسی جزوه کلاسی تدریس شده استاد  
20 حقوق کار حقوق خانم نیکخواه  1396/08/13 ساعت کلاسی بخش اول تا ابتدای روابط کارگری و کارفرمایی  
21 حقوق سازمانهای بین الملل حقوق خانم نیکخواه  1396/08/14 ساعت کلاسی تا اهداف و اصول سازمان ملل  
22 حقوق تطبیقی حقوق خانم نیکخواه  1396/08/14 ساعت کلاسی تا ابتدای بخش دو نظام های حقوقی  
23 حقوق بشر در اسلام حقوق خانم نیکخواه  1396/08/14 ساعت کلاسی فصل دوم صفحه 213 الی 264  
24 متون فقه (3) حقوق آقای قدیمی 1396/09/01 ساعت کلاسی بحث ارث  
25 قواعد فقه (2) حقوق آقای قدیمی 1396/09/01 ساعت کلاسی تا قاعده اکراه  
26 اصول فقه (2) حقوق آقای قدیمی 1396/09/29 ساعت کلاسی تا مبحث اصل برائت صفحه 217  
27 آیات الاحکام حقوق آقای قدیمی 1396/09/29 11:00 نصف کتاب درسی  
28 متون فقه (4) حقوق آقای قدیمی 1396/09/01 ساعت کلاسی قضاوت و شهادت  
29 حقوق بین الملل خصوصی (2) حقوق خانم نیکخواه  1396/08/27 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
30 حقوق اداری (2) حقوق خانم نیکخواه  1396/08/27 ساعت کلاسی از فصل سوم تا ابتدای باب پنجم  
31 حقوق اساسی (3) حقوق آقای توکل فر 1396/09/04 12:30 نصف کتاب درسی  
32 حقوق بین الملل عمومی (1) حقوق آقای توکل فر 1396/09/20 10:00 نصف کتاب درسی  
33 حقوق اساسی (1) حقوق آقای توکل فر 1396/09/28 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
34 حقوق بین الملل عمومی (2) حقوق آقای توکل فر 1396/09/19 12:30 نصف کتاب درسی  
35 حقوق اساسی (2) حقوق آقای توکل فر 1396/09/25 12:30 نصف کتاب درسی  
36 حقوق جزای عمومی 3 حقوق آقای عصاری 1396/09/27 14:30 مباحث تخفیف،تعلیق،تعویق  
37 رویه قضایی حقوق آقای نباتی 1396/09/21 13:00    
38 ادله اثبات دعوی حقوق آقای نباتی 1396/09/21 13:00    
39 آئین دادرسی مدنی (2) حقوق آقای بختیاری 1396/09/25 14:30    
40 آئین دادرسی کیفری 1 حقوق آقای انصاری نسب 1396/09/29 14:00 تا صفحه 169 جلد اول کتاب دکتر خالقی مبحث تحقیقات مقدماتی  
41 آئین دادرسی کیفری 2 حقوق آقای انصاری نسب 1396/09/29 14:00 تا صفحه 98 از جلد دوم کتاب دکتر خالقی  
42 آئین دادرسی مدنی (3) حقوق آقای بختیاری 1396/09/30 09:00 کل کتاب درسی  
43 روانشناسی صنعتی مدیریت صنعتی آقای خاموشی 1396/09/01   فصلهای 1 ، 3 و4  
44 مباحث ویژه مدیریت خانم کتابچی 1396/08/17 08:00 کل کتاب درسی بصورت تستی
45 مبانی کارآفرینی مدیریت خانم کتابچی 1396/08/17 10:00 تا ابتدای فصل 4 صفحه 150 بصورت تستی
46 سیستمهای اطلاعاتی مدیریت مدیریت خانم کتابچی 1396/09/05 08:00 تا ابتدای فصل 5 بصورت تستی
47 مدیریت تحول مدیریت خانم کتابچی 1396/09/12 10:00 فصلهای 2 و 3 و 4 بصورت تستی
48 زبان 1 کد 1234031 مدیریت خانم کتابچی 1396/08/24 10:00 تا سر درس سوم بصورت تستی
49 تصمیم گیری وتعیین خط مشی مدیریت خانم کتابچی 1396/09/01 8:00 تا ابتدای فصل 6  بصورت تستی
50 احکام کسب و کار مدیریت خانم کتابچی 1396/09/08 10:00 تا ابتدای فصل 5 صفحه 100 بصورت تستی
51 بررسی طرحهای اقتصادی مدیریت صنعتی خانم کتابچی 1396/09/05 10:00 تا ابتدای فصل 5 بصورت تستی
52 مبانی مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی خانم کتابچی 1396/09/08 8:00 تا ابتدای فصل 8 بصورت تستی
53 زبان 2 مدیریت دولتی خانم کتابچی 1396/09/22 8:00 تا سر درس سوم بصورت تستی
54 زبان 1 مدیریت دولتی و صنعتی خانم کتابچی 1396/09/11 8:00 2 درس کامل بصورت تستی
55  توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی مدیریت- حسابداری خانم کتابچی 1396/09/04 08:00 تا ابتدای فصل 6 صفحه 187 بصورت تستی
56 مبانی روش تحقیق مدیریت- حسابداری خانم کتابچی 1396/09/07 08:00 تا صفحه 200 بصورت تستی
57 مدیریت رفتار سازمانی مدیریت- حسابداری خانم کتابچی 1396/09/07 10:00 تا صفحه 200 بصورت تستی
58 مالیه عمومی مدیریت- حسابداری خانم کتابچی 1396/09/18 10:00 تا ابتدای فصل 7 بصورت تستی
59 مبانی سازمان و مدیریت مدیریت- حسابداری خانم کتابچی 1396/09/25 10:00 تا ابتدای فصل 5 بصورت تستی
60 اصول حسابداری 2 مدیریت- حسابداری خانم طباطبائیان 1396/09/05 ساعت کلاسی فصلهای 4 و 5 و 7 تشریحی
61 حسابرسی مدیریت- حسابداری خانم طباطبائیان 1396/09/20 ساعت کلاسی چهار فصل اول کتاب تستی
62 حسابداری صنعتی مدیریت- حسابداری خانم طباطبائیان 1396/09/04 ساعت کلاسی پنج فصل اول کتاب تشریحی
63 حسابداری پیشرفته 1 حسابداری خانم طباطبائیان 1396/08/20 ساعت کلاسی فصل سوم کتاب تشریحی
64 حسابرسی 2 حسابداری خانم طباطبائیان 1396/09/12 ساعت کلاسی چهار فصل اول کتاب تستی
65 حسابداری صنعتی 3 حسابداری خانم طباطبائیان 1396/08/13 ساعت کلاسی دو فصل اول کتاب تشریحی
66 مدیریت مالی 2 حسابداری خانم طباطبائیان 1396/08/08 ساعت کلاسی سه فصل اول کتاب تشریحی
67 مباحث جاری حسابداری خانم طباطبائیان 1396/09/19 ساعت کلاسی دو فصل اول کتاب تشریحی
68 حسابداری میانه 2 حسابداری خانم طباطبائیان 1396/09/26 ساعت کلاسی دو فصل اول کتاب تشریحی
69 حسابداری میانه 1 حسابداری آقای سروی 1396/09/25 08:30 فصلهای 4 ، 5 و 7   
70 اصول حسابداری 3 مدیریت- حسابداری آقای سروی 1396/09/29 10:00 فصلهای 2 ، 3 و 4  
71 روانشناسی عمومی حسابداری خانم امینی 1396/09/26 9:50    
72 زبان تخصصی 1 حسابداری آقای کرمی 1396/09/07 14:20 درس(1-3)  
73 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت مدیریت- حسابداری آقای کرمی 1396/08/29 10:00 درس(1-4)  
74 زبان تخصصی 3  مدیریت آقای کرمی 1396/09/28 12:30 درس(1-3)  
75 زبان تخصصی 2  حسابداری آقای کرمی 1396/09/28 8:30 درس(1-3)  
76 کاربرد کامپیوتر  مدیریت- حسابداری خانم عزتی 1396/08/29 13:00    
77 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1-ریاضیات پایه مدیریت- حسابداری آقای گل محمدی 1396/09/12 ساعت کلاسی صفحه 60 تا 150  
78 پژوهش عملیاتی-تحقیق در عملیات مدیریت- حسابداری آقای گل محمدی 1396/09/27 ساعت کلاسی فصلهای 1 ، 2 و3  
79 حقوق بازرگانی حسابداری خانم نیکخواه  1396/08/27 ساعت کلاسی باب اول  
80 حقوق اداری مدیریت دولتی خانم نیکنامی 1396/09/13 10:00    
81 سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها مدیریت دولتی آقای عظیمی 1396/09/07 ساعت کلاسی تا ابتدای فصل 6 تستی
82 کنترل پروژه مدیریت صنعتی آقای عظیمی 1396/09/14 ساعت کلاسی همه کتاب   
83 اصول حسابداری 1 مدیریت- حسابداری آقای نیکبخت 1396/09/29 10:00 همه کتاب   
84 آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 مدیریت دولتی آقای سخایی 1396/09/08 10:00 فصلهای 8 ، 9 ، 10 و 11  
85 کاربرد آمار در مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی آقای سخایی 1396/09/08 10:00 فصلهای 8 ، 9 ، 10 و 11  
86 آمار و احتمالات مدیریت- حسابداری آقای سخایی 1396/09/14 08:00 5 فصل اول کتاب  
87 آمار و ریاضی در علوم ورزشی  علوم ورزشی آقای سخایی 1396/09/08 13:00 5 فصل اول کتاب  
88 مبانی و فلسفه تربیت بدنی و ورزش  علوم ورزشی خانم خادمی 1396/09/04   فصلهای 4 ، 5 ، 7 ، و 8  
89 ترکیب بدن و کنترل وزن  علوم ورزشی خانم عبدالهی  1396/09/26 14:20 فصلهای 4 ، 5  و 6  
90 اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی  علوم ورزشی خانم عبدالهی  1396/09/26 14:20 کتاب مفاهیم کلیدی در مدیریت ورزشی از فصل 1 تا ص 98  
91 تاریخ تربیت بدنی و ورزش علوم ورزشی خانم خادمی 1396/09/11   6 فصل اول کتاب  
92 فعالیت رسانه ای در ورزش علوم ورزشی خانم نیکنامی 1396/09/20 12:30 کل کتاب درسی با تاًکید بر جدول ها  
93 تغذیه ورزشی و کنترل وزن  علوم ورزشی آقای حمید دانشمندی 1396/09/07 10:00    
94 فیزیولوژی ورزشی 1 تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای حمید دانشمندی 1396/09/07 10:00    
95 حقوق و اخلاق ورزشی- حقوق ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای اشراقی 1396/09/29 14:30 فصلهای 1 ، 2 ، 3 و 4 تشریحی
96 استعداد یابی در ورزش  علوم ورزشی آقای اشراقی 1396/09/27 14:30 جزوه کلاسی  
97 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی  علوم ورزشی آقای اشراقی 1396/09/12 14:30 فصلهای 1 ، 2 ، 3 و 4  
98 کار آفرینی در ورزش  علوم ورزشی آقای اشراقی 1396/09/28 14:30 فصلهای 1 ، 2 ، 3 و 4  
99 مدیریت سازمانهای ورزشی  علوم ورزشی آقای اشراقی 1396/09/18 14:30 فصلهای 1 ، 2 و 3 دکتر کشاورز و دکتر فراهانی  
100 روانشناسی رشد  علوم ورزشی آقای بزرگ پیمان 1396/09/21      
101 روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان روانشناسی آقای توکل فر 1396/09/13 12:30 نصف کتاب درسی  
102 انسان از دیدگاه اسلام روانشناسی آقای توکل فر 1396/09/21 08:00 نصف کتاب درسی  
103 کاربردکامپیوتردرعلوم اجتماعی علوم اجتماعی خانم عزتی 1396/08/29 13    
104 کاربردکامپیوتردرمدیریت آموزشی علوم تربیتی-مشاوره خانم عزتی 1396/08/29 13    
105 زبان تخصصی مشاوره مشاوره آقای کرمی 1396/09/12 14/20 ازدرس1تا6  
106 روانشناسی خانواده مشاوره خانم امینی 1396/09/11 9/50 3فصل اول  
107 مقدمات نوروپسیکولوژی روانشناسی خانم امینی 1396/09/11 12/30 5فصل اول  
108 احساس وادراک روانشناسی خانم امینی 1396/09/25 14/15 5فصل اول  
109 روانشناسی افرادبانیازهای خاص1 روانشناسی خانم امینی 1396/09/13 8صبح 4فصل اول  
110 روانشناسی سلامت روانشناسی خانم امینی 1396/09/13 11/30 4فصل اول  
111 آسیب شناسی اجتماعی روانشناسی خانم امینی 1396/09/25 12/30 فصول1و6و7  
112 روانشناسی رشد روانشناسی خانم امینی 1396/09/26 8صبح 3فصل اول  
113 روانشناسی شناختی روانشناسی آقای خاموشی 1396/09/04 ساعت کلاسی فصول1و2و4و6و10  
114 آموزه های روانشناسی درقرآن روانشناسی آقای خاموشی 1396/09/01 ساعت کلاسی فصول2و6و8و9  
115 روانشناسی صنعتی-سازمانی روانشناسی آقای خاموشی 1396/09/11 ساعت کلاسی 6فصل اول کتاب  
116 متون زبان تخصصی روانشناسی وعلوم تربیتی روانشناسی-علوم تربیتی-مشاوره آقای خاموشی 1396/09/01 ساعت کلاسی 3فصل اول  
117 آموزه های روانشناسی درحدیث روانشناسی آقای خاموشی 1396/08/27 ساعت کلاسی فصول2و4و6  
118 روشهای تغییرواصلاح رفتار روانشناسی-علوم تربیتی-مشاوره آقای صالحی 1396/09/12 8/30 تاپایان فصل5کتاب درسی  
119 برنامه ریزی آموزش فنی وحرفه ای علوم تربیتی آقای صالحی 1396/09/12 12/30 تاپایان بخش دوم-فصل دوم  
120 راهنمایی تحصیلی وشغلی علوم تربیتی آقای صالحی 1396/09/19 8/30 تاپایان فصل هشتم  
121 فلسفه آموزش پرورش روانشناسی-علوم تربیتی-مشاوره آقای صالحی 1396/09/19 10 تاپایان فصل پنجم  
122 روش تحقیق درعلوم تربیتی علوم تربیتی آقای صالحی 1396/09/26 14/30 تاپایان فصل ششم  
123 بیان شفاهی1 مترجمی زبان آقای کرمی 1396/09/27 10صبح    
124 بیان شفاهی2 مترجمی زبان آقای کرمی 1396/09/27 10صبح    
125 درک ومفاهیم3 مترجمی زبان آقای کرمی 1396/09/14 12/30 درس1تا10  
126 مددکاری اجتماعی مشاوره خانم عبدالوند 1396/09/20 ساعت8 ازفصول1و2و3و4  
127 کاربردآزمونهای روانی روانشناسی-علوم تربیتی-مشاوره خانم عبدالوند 1396/09/27 ساعت8 ازفصول1و2و3و4و5و6و10و11  
128 مشاوره شغلی وحرفه ای روانشناسی خانم عبدالوند 1396/09/20 ساعت10 ازفصول1و2و4و5  
129 نظریه های مشاوره وروان درمانی2 مشاوره خانم عبدالوند 1396/09/20 ساعت10 ازفصول3و7و8  
130 واژه شناسی مترجمی زبان خانم صحت 1396/09/07 ساعت کلاسی 7درس اول  
131 درآمدی برادبیات انگلیسی1 مترجمی زبان خانم صحت 1396/09/07 ساعت کلاسی 5درس اول  
132 ترجمه متون اقتصادی مترجمی زبان خانم صحت 1396/09/13 ساعت کلاسی    
133 مبانی جامعه شناسی روانشناسی آقای فریدونی 1396/09/08 ساعت15 10فصل ابتدای کتاب  
134 کاربردجمعیت شناسی علوم اجتماعی آقای فریدونی 1396/09/07 ساعت14/30 ازفصول1و2و6  
135 انگیزش وهیجان روانشناسی خانم اتحادی 1396/09/21 ساعت12/30 بخش اول وچهارم  
136 روانشناسی تربیتی روانشناسی-علوم تربیتی خانم اتحادی 1396/09/29 ساعت کلاسی ازفصول1و2و3و5و6  
137 کارعملی روانشناسی تجربی روانشناسی خانم اتحادی 1396/09/28 ساعت کلاسی    
138 کنفرانس سمینار روانشناسی خانم اتحادی 1396/09/28 ساعت کلاسی    
139 مباحث اساسی درروانشناسی1 روانشناسی-علوم تربیتی خانم اتحادی 1396/09/07 ساعت کلاسی ازفصول1و4و7  
140 روانسنجی روانشناسی خانم اتحادی 1396/09/08 ساعت کلاسی ازفصول1و3و4و6  
141 زبان تخصصی1 علوم اجتماعی خانم شجاعی 1396/09/22 ساعت9/50 5درس اول  
142 زبان تخصصی2 علوم اجتماعی خانم شجاعی 1396/09/22 ساعت9/50 5درس اول  
143 ترجمه پیشرفته1 مترجمی زبان خانم شجاعی 1396/09/11 ساعت8 10فصل اول  
144 نگارش پیشرفته مترجمی زبان خانم شجاعی 1396/09/18 ساعت9/50 5فصل اول  
145 نمونه شعرساده مترجمی زبان خانم شجاعی 1396/09/18 ساعت9/50 20درس اول  
146 فنون یادگیری زبان مترجمی زبان خانم شجاعی 1396/09/18 ساعت9/50 4فصل اول  
147 بررسی مقابله ای ساخت جمله مترجمی زبان خانم شجاعی 1396/09/19 14/20 7فصل اول  
148 بررسی آثارترجمه شده اسلامی2 مترجمی زبان خانم شجاعی 1396/09/22 ساعت9/50 30درس اول  
149 نامه نگاری مترجمی زبان خانم شجاعی 1396/09/22 ساعت9/50 4فصل اول  
150 کابرداصطلاحات وتعبیرات زبان درترجمه مترجمی زبان خانم شجاعی 1396/09/25 ساعت9/50 7فصل اول  
151 ترجمه پیشرفته2 مترجمی زبان خانم شجاعی 1396/09/25 ساعت9/50 5درس اول کتاب ترجمه پیشرفته2  
152 روش تدریس زبان انگلیسی مترجمی زبان آقای کرمی 1396/09/27 ساعت12/30 درس(5-1)  
153 متون روانشناسی2 روانشناسی آقای کرمی 1396/09/27 ساعت14/20 درس (5-1)  
154 ترجمه مکاتبات واسناد1 مترجمی زبان خانم شروفی 1396/09/14 ساعت کلاسی 3درس اول  
155 ترجمه متون مطبوعاتی1 مترجمی زبان خانم شروفی 1396/09/14 ساعت کلاسی 7درس اول  
156 ترجمه متون مطبوعاتی2 مترجمی زبان خانم شروفی 1396/09/20 ساعت کلاسی 7درس اول  
157 ترجمه متون سیاسی مترجمی زبان خانم شروفی 1396/09/20 ساعت کلاسی 7درس اول  
158 ساخت زبان فارسی مترجمی زبان خانم فراست 1396/09/05 ساعت10 ازابتداتافصل6  
159 آشنایی باادبیات معاصر مترجمی زبان خانم فراست 1396/09/07 ساعت8/30 ازابتداتاصادق هدایت  
160 اصول وفنون مشاوره خانواده روانشناسی-علوم تربیتی-مشاوره خانم فراست 1396/09/07 ساعت10 ازابتداتافصل5کتاب زوج درمانی وخانواده درمانی  
161 روشها وفنون تدریس روانشناسی وعلوم تربیتی خانم فراست 1396/09/07 ساعت8/30 ازابتداتافصل6  
162 دستورنگارش2 مترجمی زبان آقای کرمی 1396/09/14 ساعت سوم درس(20-11)  
163 دستورنگارش1 مترجمی زبان آقای کرمی 1396/09/19 ساعت سوم درس(11-1)  
164 درک ومفاهیم1 مترجمی زبان آقای کرمی 1396/09/20 ساعت سوم درس(7-1)  
165 مبانی واصول تعلیم وتربیت علوم تربیتی آقای عزیزآبادی 1396/09/08 ساعت9 تاپایان فصل4  
166 نظارت وراهنمایی تعلیماتی علوم تربیتی آقای عزیزآبادی 1396/09/08 ساعت10 تاپایان فصل3  
167 خانواده دراسلام علوم تربیتی آقای عزیزآبادی 1396/09/08 ساعت14/30 تاپایان فصل3  
168 مدیریت آموزشی علوم تربیتی آقای عزیزآبادی 1396/09/22 ساعت9 تاپایان فصل6  
169 فناوری آموزشی علوم تربیتی آقای عزیزآبادی 1396/09/22 ساعت10 ازفصول3و4و5  
170 معرفت شناسی روانشناسی آقای عزیزآبادی 1396/09/22 ساعت12/30 تاپایان فصل3  
171 سنجش واندازه گیری علوم تربیتی آقای عزیزآبادی 1396/09/22 ساعت14/30 تاپایان فصل3  
172 خواندن متون مطبوعاتی مترجمی زبان خانم یاوری 1396/09/05 ساعت کلاسی 4بخش اول  
173 آزمون سازی مترجمی زبان خانم یاوری 1396/09/07 ساعت کلاسی sectin  1  
174 روش تحقیق2 مترجمی زبان خانم یاوری 1396/09/07 ساعت کلاسی chapters)  10-13)  
175 روش تحقیق1 مترجمی زبان خانم یاوری 1396/09/12 ساعت12 4فصل اول  
176 ترجمه مکاتبات واسناد2 مترجمی زبان خانم یاوری 1396/09/12 ساعت کلاسی 3فصل اول  
177 کلیات زبانشناسی1 مترجمی زبان خانم یاوری 1396/09/19 ساعت کلاسی 5درس اول  
178 آمارتوصیفی روانشناسی-علوم تربیتی-مشاوره آقای سخایی 1396/09/14 ساعت15 6فصل اول کتاب  
179 آماراستنباطی روانشناسی-علوم تربیتی-مشاوره آقای سخایی 1396/09/20 ساعت8 4فصل اول کتاب  
180 روانشناسی تحولی2 روانشناسی آقای بزرگ پیمان 1396/09/14 ساعت کلاسی    
181 روانشناسی سالمندی روانشناسی-مشاوره آقای بزرگ پیمان 1396/09/28 ساعت کلاسی    
182 نظریه های مشاوره وروان درمانی روانشناسی آقای بزرگ پیمان 1396/09/20 ساعت کلاسی    
183 بازی درمانی روانشناسی آقای بزرگ پیمان 1396/09/27 ساعت کلاسی    
184 نواروفیلم مترجمی زبان آقای کرمی 1396/10/27 10صبح آزمون پایانترم  
185 ترجمه شفاهی1 مترجمی زبان آقای کرمی 1396/09/29 11صبح آزمون پایانترم  
186 ترجمه شفاهی2 مترجمی زبان آقای کرمی 1396/09/29 11صبح آزمون پایانترم  
187 ترجمه شفاهی3 مترجمی زبان آقای کرمی 1396/09/29 11صبح آزمون پایانترم  
188 درک ومفاهیم2 مترجمی زبان آقای کرمی 1396/09/20 ساعت سوم آزمون میانترم ازدرس(10-1)  
کارشناسی ارشد
ردیف نام درس رشته نام استاد تاریخ برگزاری ساعت برگزاری منبع مورد مطالعه توضیحات
1 روانشناسی شناختی روانشناسی تربیتی آقای میرمهدی 1396/09/28 13:00 دو فصل اول کتاب  
2 نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش روانشناسی تربیتی آقای میرمهدی 1396/09/28 08:30 دو فصل اول کتاب  
3 نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی روانشناسی تربیتی آقای میرمهدی 1396/09/28 10:00 دو فصل اول کتاب  
4 نظریه های یادگیری کاربردی روانشناسی تربیتی آقای میرمهدی 1396/09/28 14:30 دو فصل اول کتاب  
               
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما