برنامه امتحانات میان ترم کلیه رشته های علوم انسانی نیمسال اول 97-96
بسمه تعالی
برنامه امتحانات میان ترم کلیه رشته های علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان
ردیف نام درس رشته نام استاد تاریخ برگزاری ساعت برگزاری منبع مورد مطالعه توضیحات
1 حقوق تجارت 1 حقوق خانم سبزه علی 1396/09/21 ساعت کلاسی باب اول و الزامات تاجر از باب دوم  
2 حقوق تجارت 2 حقوق خانم سبزه علی 1396/09/21 ساعت کلاسی جلد دوم : شرکت های سهامی تا انحلال قرارداد  
3 حقوق تجارت 3 حقوق خانم سبزه علی 1396/09/22 ساعت کلاسی برات و سفته  
4 حقوق تجارت 4 حقوق خانم سبزه علی 1396/09/29 ساعت کلاسی فصل اول و فصل سوم کتاب  
5 حقوق مدنی 7 حقوق خانم سبزه علی 1396/09/21 ساعت کلاسی تا اول عقد حواله  
6 حقوق مدنی 8 حقوق خانم سبزه علی 1396/09/29 ساعت کلاسی مبحث ارث و حق شفعه  
7 حقوق مدنی (1) حقوق خانم نیکنامی 1396/09/20 8:00 کل کتاب درسی بصورت تشریحی
8 حقوق بیمه حقوق خانم نیکنامی 1396/09/06 8:00 کل کتاب درسی بصورت تستی
9 حقوق مدنی (4) حقوق خانم نیکنامی 1396/09/11 10:00 کل کتاب درسی بصورت تستی
10 حقوق مدنی (6) حقوق خانم نیکنامی 1396/09/12 8:00 کل کتاب درسی بصورت تستی
11 آئین دادرسی مدنی (1) حقوق خانم نیکنامی 1396/09/27 10:00    
12 حقوق بین الملل خصوصی (1) حقوق خانم نیکنامی 1396/09/13 10:00 کل کتاب درسی بصورت تستی
13 حقوق مدنی (3) حقوق خانم نیکنامی 1396/09/18 8:00 کل کتاب درسی بصورت تشریحی
14 حقوق مدنی (5) حقوق خانم نیکنامی 1396/09/19 8:00 کل کتاب درسی بصورت تستی
15 متون حقوقی (1) حقوق خانم نیکنامی 1396/09/25 8:00 کل کتاب درسی بصورت تستی
16 متون حقوقی (2) حقوق خانم نیکنامی 1396/09/27 8:00 کل کتاب درسی بصورت تستی
17 حقوق محیط زیست حقوق خانم وکیلی 1396/09/11 ساعت کلاسی تا صفحه 70 کتاب درسی  
18 حقوق کار حقوق خانم نیکخواه  1396/08/13 ساعت کلاسی بخش اول تا ابتدای روابط کارگری و کارفرمایی  
19 حقوق سازمانهای بین الملل حقوق خانم نیکخواه  1396/08/14 ساعت کلاسی تا اهداف و اصول سازمان ملل  
20 حقوق تطبیقی حقوق خانم نیکخواه  1396/08/14 ساعت کلاسی تا ابتدای بخش دو نظام های حقوقی  
21 حقوق بشر در اسلام حقوق خانم نیکخواه  1396/08/14 ساعت کلاسی فصل دوم صفحه 213 الی 264  
22 متون فقه (3) حقوق آقای قدیمی 1396/09/01 ساعت کلاسی بحث ارث  
23 قواعد فقه (2) حقوق آقای قدیمی 1396/09/01 ساعت کلاسی تا قاعده اکراه  
24 متون فقه (4) حقوق آقای قدیمی 1396/09/01 ساعت کلاسی قضاوت و شهادت  
25 حقوق بین الملل خصوصی (2) حقوق خانم نیکخواه  1396/08/27 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
26 حقوق اداری (2) حقوق خانم نیکخواه  1396/08/27 ساعت کلاسی از فصل سوم تا ابتدای باب پنجم  
27 حقوق اساسی (3) حقوق آقای توکل فر 1396/09/04 12:30 نصف کتاب درسی  
28 حقوق بین الملل عمومی (1) حقوق آقای توکل فر 1396/09/20 10:00 نصف کتاب درسی  
29 حقوق اساسی (1) حقوق آقای توکل فر 1396/09/21 14:30 نصف کتاب درسی  
30 حقوق بین الملل عمومی (2) حقوق آقای توکل فر 1396/09/06 12:30 نصف کتاب درسی  
31 حقوق اساسی (2) حقوق آقای توکل فر 1396/09/25 12:30 نصف کتاب درسی  
32 روانشناسی صنعتی مدیریت صنعتی آقای خاموشی 1396/09/01   فصلهای 1 ، 3 و4  
33 مباحث ویژه مدیریت خانم کتابچی 1396/08/17 8:00 کل کتاب درسی بصورت تستی
34 مبانی کارآفرینی مدیریت خانم کتابچی 1396/08/17 10:00 تا ابتدای فصل 4 صفحه 150 بصورت تستی
35 سیستمهای اطلاعاتی مدیریت مدیریت خانم کتابچی 1396/09/05 8:00 تا ابتدای فصل 5 بصورت تستی
36 مدیریت تحول مدیریت خانم کتابچی 1396/09/12 10:00 فصلهای 2 و 3 و 4 بصورت تستی
37 زبان 1 کد 1234031 مدیریت خانم کتابچی 1396/08/24 10:00 تا سر درس سوم بصورت تستی
38 تصمیم گیری وتعیین خط مشی مدیریت خانم کتابچی 1396/09/01 8:00 تا ابتدای فصل 6  بصورت تستی
39 احکام کسب و کار مدیریت خانم کتابچی 1396/09/08 10:00 تا ابتدای فصل 5 صفحه 100 بصورت تستی
40 بررسی طرحهای اقتصادی مدیریت صنعتی خانم کتابچی 1396/09/05 10:00 تا ابتدای فصل 5 بصورت تستی
41 مبانی مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی خانم کتابچی 1396/09/08 8:00 تا ابتدای فصل 8 بصورت تستی
42 زبان 2 مدیریت دولتی خانم کتابچی 1396/09/22 8:00 تا سر درس سوم بصورت تستی
43 زبان 1 مدیریت دولتی و صنعتی خانم کتابچی 1396/09/11 8:00 2 درس کامل بصورت تستی
44  توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی مدیریت- حسابداری خانم کتابچی 1396/09/04 8:00 تا ابتدای فصل 6 صفحه 187 بصورت تستی
45 مبانی روش تحقیق مدیریت- حسابداری خانم کتابچی 1396/09/07 8:00 تا صفحه 200 بصورت تستی
46 مدیریت رفتار سازمانی مدیریت- حسابداری خانم کتابچی 1396/09/07 10:00 تا صفحه 200 بصورت تستی
47 مالیه عمومی مدیریت- حسابداری خانم کتابچی 1396/09/18 10:00 تا ابتدای فصل 7 بصورت تستی
48 مبانی سازمان و مدیریت مدیریت- حسابداری خانم کتابچی 1396/09/25 10:00 تا ابتدای فصل 5 بصورت تستی
49 اصول حسابداری 2 مدیریت- حسابداری خانم طباطبائیان 1396/09/05 ساعت کلاسی فصلهای 4 و 5 و 7 تشریحی
50 حسابرسی مدیریت- حسابداری خانم طباطبائیان 1396/09/20 ساعت کلاسی چهار فصل اول کتاب تستی
51 حسابداری صنعتی مدیریت- حسابداری خانم طباطبائیان 1396/09/04 ساعت کلاسی پنج فصل اول کتاب تشریحی
52 حسابداری پیشرفته 1 حسابداری خانم طباطبائیان 1396/08/20 ساعت کلاسی فصل سوم کتاب تشریحی
53 حسابرسی 2 حسابداری خانم طباطبائیان 1396/09/12 ساعت کلاسی چهار فصل اول کتاب تستی
54 حسابداری صنعتی 3 حسابداری خانم طباطبائیان 1396/08/13 ساعت کلاسی دو فصل اول کتاب تشریحی
55 مدیریت مالی 2 حسابداری خانم طباطبائیان 1396/08/08 ساعت کلاسی سه فصل اول کتاب تشریحی
56 مباحث جاری حسابداری خانم طباطبائیان 1396/09/19 ساعت کلاسی دو فصل اول کتاب تشریحی
57 حسابداری میانه 2 حسابداری خانم طباطبائیان 1396/09/26 ساعت کلاسی دو فصل اول کتاب تشریحی
58 روانشناسی عمومی حسابداری خانم امینی 1396/09/26 9:50    
59 زبان تخصصی 1 حسابداری آقای کرمی 1396/09/07 14:20 درس(1-3)  
60 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت مدیریت- حسابداری آقای کرمی 1396/08/29 10:00 درس(1-4)  
61 کاربرد کامپیوتر  مدیریت- حسابداری خانم عزتی 1396/08/29 13:00    
62 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1-ریاضیات پایه مدیریت- حسابداری آقای گل محمدی 1396/09/12 ساعت کلاسی صفحه 60 تا 150  
63 پژوهش عملیاتی-تحقیق در عملیات مدیریت- حسابداری آقای گل محمدی 1396/09/27 ساعت کلاسی فصلهای 1 ، 2 و3  
64 حقوق بازرگانی حسابداری خانم نیکخواه  1396/08/27 ساعت کلاسی باب اول  
65 حقوق اداری مدیریت دولتی خانم نیکنامی 1396/09/13 10:00    
66 مبانی و فلسفه تربیت بدنی و ورزش  علوم ورزشی خانم خادمی 1396/09/04   فصلهای 4 ، 5 ، 7 ، و 8  
67 تاریخ تربیت بدنی و ورزش علوم ورزشی خانم خادمی 1396/08/27   6 فصل اول کتاب  
68 تغذیه ورزشی و کنترل وزن  علوم ورزشی آقای حمید دانشمندی 1396/09/07 10:00    
69 فیزیولوژی ورزشی 1 تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای حمید دانشمندی 1396/09/07 10:00    
70 روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان روانشناسی آقای توکل فر 1396/09/13 12:30 نصف کتاب درسی  
71 انسان از دیدگاه اسلام روانشناسی آقای توکل فر 1396/09/21 08:00 نصف کتاب درسی  
72 کاربردکامپیوتردرعلوم اجتماعی علوم اجتماعی خانم عزتی 1396/08/29 13    
73 کاربردکامپیوتردرمدیریت آموزشی علوم تربیتی-مشاوره خانم عزتی 1396/08/29 13    
74 زبان تخصصی مشاوره مشاوره آقای کرمی 1396/09/12 14/20 ازدرس1تا6  
75 روانشناسی خانواده مشاوره خانم امینی 1396/09/11 9/50 3فصل اول  
76 مقدمات نوروپسیکولوژی روانشناسی خانم امینی 1396/09/11 12/30 5فصل اول  
77 احساس وادراک روانشناسی خانم امینی 1396/09/25 14/15 5فصل اول  
78 روانشناسی افرادبانیازهای خاص1 روانشناسی خانم امینی 1396/09/13 8صبح 4فصل اول  
79 روانشناسی سلامت روانشناسی خانم امینی 1396/09/13 11/30 4فصل اول  
80 آسیب شناسی اجتماعی روانشناسی خانم امینی 1396/09/25 12/30 فصول1و6و7  
81 روانشناسی رشد روانشناسی خانم امینی 1396/09/26 8صبح 3فصل اول  
82 روانشناسی شناختی روانشناسی آقای خاموشی 1396/09/04 ساعت کلاسی فصول1و2و4و6و10  
83 آموزه های روانشناسی درقرآن روانشناسی آقای خاموشی 1396/09/01 ساعت کلاسی فصول2و6و8و9  
84 روانشناسی صنعتی-سازمانی روانشناسی آقای خاموشی 1396/09/11 ساعت کلاسی 6فصل اول کتاب  
85 متون زبان تخصصی روانشناسی وعلوم تربیتی روانشناسی-علوم تربیتی-مشاوره آقای خاموشی 1396/09/01 ساعت کلاسی 3فصل اول  
86 آموزه های روانشناسی درحدیث روانشناسی آقای خاموشی 1396/08/27 ساعت کلاسی فصول2و4و6  
87 روشهای تغییرواصلاح رفتار روانشناسی-علوم تربیتی-مشاوره آقای صالحی 1396/09/12 8/30 تاپایان فصل5کتاب درسی  
88 برنامه ریزی آموزش فنی وحرفه ای علوم تربیتی آقای صالحی 1396/09/12 12/30 تاپایان بخش دوم-فصل دوم  
89 راهنمایی تحصیلی وشغلی علوم تربیتی آقای صالحی 1396/09/19 8/30 تاپایان فصل هشتم  
90 فلسفه آموزش پرورش روانشناسی-علوم تربیتی-مشاوره آقای صالحی 1396/09/19 10 تاپایان فصل پنجم  
91 روش تحقیق درعلوم تربیتی علوم تربیتی آقای صالحی 1396/09/26 14/30 تاپایان فصل ششم  
92 بیان شفاهی1 مترجمی زبان آقای کرمی 1396/09/27 10صبح    
93 بیان شفاهی2 مترجمی زبان آقای کرمی 1396/09/27 10صبح    
94 درک ومفاهیم3 مترجمی زبان آقای کرمی 1396/09/14 12/30 درس1تا10  
95 مددکاری اجتماعی مشاوره خانم عبدالوند 1396/09/20 ساعت8 ازفصول1و2و3و4  
96 کاربردآزمونهای روانی روانشناسی-علوم تربیتی-مشاوره خانم عبدالوند 1396/09/27 ساعت8 ازفصول1و2و3و4و5و6و10و11  
97 مشاوره شغلی وحرفه ای مشاوره خانم عبدالوند 1396/09/20 ساعت10 ازفصول1و2و4و5  
98 نظریه های مشاوره وروان درمانی2 مشاوره خانم عبدالوند 1396/09/20 ساعت10    
99 واژه شناسی مترجمی زبان خانم صحت 1396/09/07 ساعت کلاسی 7درس اول  
100 درآمدی برادبیات انگلیسی1 مترجمی زبان خانم صحت 1396/09/07 ساعت کلاسی 5درس اول  
101 ترجمه متون اقتصادی مترجمی زبان خانم صحت 1396/09/13 ساعت کلاسی    
102              
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما