برنامه امتحانات میان ترم کلیه رشته های علوم انسانی نیمسال دوم 97-96
بسمه تعالی
برنامه امتحانات میان ترم کلیه رشته های علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان
ردیف نام درس رشته نام استاد تاریخ برگزاری ساعت برگزاری منبع مورد مطالعه توضیحات
1 حقوق رسانه حقوق خانم نیکخواه 1397/01/20 14:30 70 صفحه اول منبع درسی  
2 حقوق بشر در اسلام حقوق خانم نیکخواه 1397/01/19 ساعت کلاسی از بخش سوم تا ابتدای مقام زن در اسلام بصورت تستی
3 حقوق بین الملل خصوصی 1 حقوق خانم نیکخواه 1397/02/01 ساعت کلاسی فصل اول کتاب  
4 حقوق بین الملل خصوصی 2 حقوق خانم نیکخواه 1397/02/01 ساعت کلاسی از اول تا صفحه 112 -ابتدای فصل 2 مراجع صلاحیت دار  
5 حقوق تطبیقی حقوق خانم نیکخواه 1397/02/08 ساعت کلاسی از ابتدا تا صفحه 140 - ابتدای مبحث حقوق انگلستان  
6 کیفرشناسی حقوق آقای انصاری نسب 1397/02/16 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
7 آئین دادرسی کیفری 1 حقوق آقای انصاری نسب 1397/03/01 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
8 آئین دادرسی کیفری 2 حقوق آقای انصاری نسب 1397/02/29 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
9 حقوق تجارت 4 حقوق آقای بختیاری 1397/03/06 11:00    
10 آئین دادرسی مدنی 1 حقوق آقای بختیاری 1397/03/06 11:00    
11 مالیه عمومی حقوق آقای غفاری 1397/02/18 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
12 حقوق بیمه حقوق خانم سبزه علی 1397/02/18 ساعت کلاسی از فصل دوم تا فصل چهارم (بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری)  
13 حقوق کار حقوق خانم سبزه علی 1397/02/18 10:00 از فصل اول در بخش یک تا فصل سوم در بخش در بخش دوم (تا رابطه کار و امنیت شغلی)  
14 حقوق تجارت 2 حقوق خانم سبزه علی 1397/03/01 ساعت کلاسی جلد دوم شرکت های تجاری  
15 حقوق تجارت 1 حقوق خانم سبزه علی 1397/03/01 ساعت کلاسی باب اول و الزامات حرفه ای تاجر از باب دوم  
16 حقوق تجارت 3 حقوق خانم سبزه علی 1397/03/02 ساعت کلاسی تا ابتدای بحث چک  
17 آئین دادرسی مدنی 2 حقوق خانم سبزه علی 1397/03/02 ساعت کلاسی تا آخر فرجام خواهی  
18 آئین دادرسی مدنی 3 حقوق خانم سبزه علی 1397/03/02 ساعت کلاسی تا ابتدای داوری  
19 حقوق مدنی 1 حقوق خانم سبزه علی 1397/03/02 ساعت کلاسی تا ابتدای قیومیت  
20 حقوق مدنی 6 حقوق خانم نیکنامی 1397/02/02 13:00 کل کتاب درسی  
21 حقوق مدنی 5 حقوق خانم نیکنامی 1397/02/09 13:00 از ابتدا ی کتاب تا ابتدای مبحث طلاق  
22 حقوق مدنی 8 حقوق خانم نیکنامی 1397/02/09 13:00 مباحث شفعه و وصیت  
23 حقوق مدنی 2 حقوق خانم نیکنامی 1397/02/23 8:30 کل کتاب درسی  
24 حقوق مدنی 4 حقوق خانم نیکنامی 1397/02/23 10:00 کل کتاب درسی  
25 حقوق مدنی 7 حقوق خانم نیکنامی 1397/02/30 8:30 مباحث ودیعه، عاریه و وکالت  
26 متون حقوقی 1 حقوق خانم نیکنامی 1397/02/30 8:30 کل کتاب درسی  
27 ادله اثبات دعوی حقوق خانم وکیلی 1397/03/01 13:30 جزوه کلاسی  
28 حقوق جزای اختصاصی 2 حقوق خانم وکیلی 1397/02/26 13:30 جزوه کلاسی  
29 متون حقوقی 2 حقوق خانم نیکنامی 1397/02/23 12:00 مباحث 12،13،14 و 15  
30 متون فقه 4 حقوق آقای طهماسبی 1397/02/22 14:30 مبحث حدود 8 سوال یک نمره ای بصورت تشریحی
31 اصول فقه 1 حقوق آقای طهماسبی 1397/02/22 15:30 از ابتدای بخش دوم تا صفحه 150 8 سوال یک نمره ای بصورت تشریحی
32 قواعد فقه 2 حقوق آقای طهماسبی 1397/02/29 14:30 تا صفحه 88 ابتدای قائده اکراه 8 سوال یک نمره ای بصورت تشریحی
33 متون فقه 2 حقوق آقای طهماسبی 1397/02/29 15:30 تا صفحه 87 ابتدای فصل چهارم 8 سوال یک نمره ای بصورت تشریحی
34 قواعد فقه 1 حقوق آقای طهماسبی 1397/02/30 10:30 ابتدای قاعده ضمان ید 8 سوال یک نمره ای بصورت تشریحی
35 اصول فقه 2 حقوق آقای طهماسبی 1397/02/30 11:30 بخش نخست از گفتار اول 8 سوال یک نمره ای بصورت تشریحی
36 متون فقه 1 حقوق آقای طهماسبی 1397/02/30 8:30 از صفحه 47 الی 109- از بخش اول عقد ایقاع تا اول القول فی الاداب 8 سوال یک نمره ای بصورت تشریحی
37 حقوق اساسی 1 حقوق آقای توکل فر 1397/02/24 10:30    
38 حقوق اساسی 2 حقوق آقای توکل فر 1397/02/30 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
39 حقوق بین الملل عمومی 1 حقوق آقای توکل فر 1397/02/25 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
40 حقوق بین الملل عمومی 2 حقوق آقای توکل فر 1397/02/09 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
41 حقوق مدنی 3 حقوق آقای عصاری 1397/02/16 13:30 نصف کتاب درسی  
42 فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستمها مدیریت دولتی و صنعتی آقای عظیمی 1397/02/29 15:15 تا پایان فصل 6  
43 مدیریت تطبیقی مدیریت دولتی آقای عظیمی 1397/02/29 16:15 تا پایان فصل 6  
44 سازماندهی واصلاح تشکیلات وروشها مدیریت دولتی آقای عظیمی 1397/03/02 15:15 تا پایان فصل 5  
45 مدیریت تولید مدیریت صنعتی آقای عظیمی 1397/03/02 15:15 تمام کتاب  
46 سیر اندیشه های سیاسی مدیریت دولتی  آقای توکل فر 1397/02/23 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
47 کاربرد کامپیوتر حسابداری و مدیریت خانم عزتی 1397/02/10 14:30    
48 اقتصاد خرد حسابداری و مدیریت آقای غفاری 1397/02/22 15:20    
49 اقتصاد کلان حسابداری و مدیریت آقای غفاری 1397/02/22 12:30    
50 پول و ارز و بانکداری حسابداری و مدیریت آقای غفاری 1397/02/09 ساعت کلاسی نصف کتاب درسی  
51 ریاضی 2 حسابداری و مدیریت آقای گل محمدی 1397/02/24 8:30    
52 ریاضی 1 حسابداری و مدیریت آقای گل محمدی 1397/02/19 8:30    
53 آمار و احتمالات و آمار 1 مدیریت حسابداری و مدیریت سخایی 97/2/18 8:30 5 فصل اول کتاب  
54  آمار و کاربرد 2 مدیریت حسابداری و مدیریت سخایی 97/2/18 13:30 فصلهای 8 و 9 و 10 و 11  
55 کنترل کیفیت آماری مدیریت صنعتی سخایی 97/2/17 10:00 5 فصل اول کتاب  
56 زبان تخصصی 1 مدیریت دولتی و صنعتی خانم کتابچی 1397/01/19 8:30 دو درس اول  
57 زبان تخصصی2 مدیریت دولتی و صنعتی خانم کتابچی 1397/01/19 8:30 دو درس اول  
58 زبان تخصصی3 مدیریت دولتی  خانم کتابچی 1397/01/19 8:30 دو درس اول  
59 فراگردتنظیم وکنترل بودجه مدیریت دولتی  خانم کتابچی 1397/01/26 10:30 تا ابتدای تصویب بودجه  
60 مبانی مدیریت دولتی  مدیریت دولتی  خانم کتابچی 1397/01/28 8:30 تا ابتدای فصل 8  
61 مدیریت منابع انسانی مدیریت دولتی  خانم کتابچی 1397/01/28 8:30 تا ابتدای فصل 8 ارزیابی عملکرد  
62 روابط کاردرسازمان مدیریت دولتی  خانم کتابچی 1397/01/19 8:30 تا ابتدای فصل 8 مذاکرات و پیمان جمعی  
63 مساله یابی و حل مساله مدیریت دولتی  خانم کتابچی 1397/01/26 8:30 تا ص 100 روش PPC  
64 مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت مدیریت دولتی  خانم کتابچی 1397/01/28 8:30 تا ص 200  
65 سیستمهای اطلاعاتی مدیریت مدیریت دولتی  خانم کتابچی 1397/02/04 10:30 تا ص 200  
66 بهره وری وتجزیه وتحلیل دربخش صنعت مدیریت صنعتی خانم کتابچی 1397/01/28 8:30 تا ابتدای فصل 5 بهبود بهره وری  
67 کنترل پروژه مدیریت صنعتی خانم کتابچی 1397/01/21 8:30 تا ابتدای فصل 4  
68 مبانی تنظیم بودجه حسابداری خانم کتابچی 1397/01/26 10:30 تا ابتدای فصل 6 تصویب بودجه  
69 مدیریت رفتارسازمانی حسابداری و مدیریت خانم کتابچی 1397/02/16 10:30 تا ابتدای فصل 8 مدیریت تعارض و خلاقیت  
70 توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی حسابداری و مدیریت خانم کتابچی 1397/01/18 8:30 تا ابتدای فصل 6(آموزش و پرورش و دانش و توسعه اقتصادی)  
71 مالیه عمومی حسابداری و مدیریت خانم کتابچی 1397/02/01 10:30 تا ابتدای فصل 7 بودجه  
72 مبانی روش تحقیق حسابداری و مدیریت خانم کتابچی 1397/02/08 10:30 تا ابتدای فصل 7 بودجه روش گردآوری اطلاعات  
73 جامعه شناسی سازمانی مدیریت دولتی  خانم ابراهیمی 1397/02/25 10:30 تا پایان فصل 4  
74 اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی مدیریت صنعتی خانم ابراهیمی 1397/02/04 08:30 نصف کتاب  
75 مبانی جامعه شناسی حسابداری خانم ابراهیمی 1397/02/10 08:30 تا پایان فصل 8  
76 مبانی واصول سازمان ومدیریت حسابداری خانم کتابچی 1397/02/09 8:30 تا ص 200 رابطه حیطه نظارت و تمرکز  
77 روانشناسی عمومی حسابداری آقای قشلاقی 1397/01/27 15:00 فصلهای 1 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 8  
78 حسابداری صنعتی 2 حسابداری آقای امیدی فرد 1397/01/22 15:30 3 فصل اول   
79 حسابداری و حسابرسی دولتی حسابداری خانم طباطبائیان 1397/01/28 9:00 5 فصل اول تشریحی
80 حسابداری صنعتی 3 حسابداری خانم طباطبائیان 1397/02/03 9:00 3 فصل اول تشریحی
81 حسابداری صنعتی 1 حسابداری خانم طباطبائیان 1397/02/05 13:30 5 فصل اول تشریحی
82 حسابداری میانه 2 حسابداری خانم طباطبائیان 1397/02/09 13:30 دو فصل اول + بخشی از فصل6 تشریحی
83 حسابداری میانه 1 حسابداری خانم طباطبائیان 1397/02/15 9:00 6 فصل اول بجز فصل 4 تستی- تشریحی
84 مدیریت مالی 1 حسابداری خانم طباطبائیان 1397/02/30 10:30 فصول 2 و 3 و 4 تشریحی
85 حسابرسی2 حسابداری خانم طباطبائیان 1397/02/22 13:30 4 فصل اول تستی
86 حسابرسی1 حسابداری خانم طباطبائیان 1397/02/25 13:30 4 فصل اول تستی
87 اصول حسابداری 2 حسابداری خانم طباطبائیان 1397/02/30 13:30 فصول 4 و 5 و 7 و 8 تشریحی
88 حسابداری پیشرفته 1 حسابداری خانم طباطبائیان 1397/02/30 13:30 فصل سوم  
89 اصول حسابداری 3 حسابداری آقای سروی 1397/02/29 9:30 فصلهای2 ، 3 و 4  
90 زبان تخصصی 2 حسابداری آقای کرمی 1397/02/03 15:20 درس 1 تا 3  
91 زبان تخصصی اقتصاد مدیریت حسابداری و مدیریت آقای کرمی 1397/02/26 13:00 درس 1 تا 4  
92 اصول حسابداری 1 حسابداری و مدیریت آقای نیکبخت 1397/02/31 10:00    
93 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای اشراقی 1397/02/23 15:15 تا صفحه 105 تستی
94 اصول برنامه ریزی و آموزش در تربیت بدنی تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای اشراقی 1397/02/23 15:15 تا صفحه 100 تشریحی
95 مدیریت سازمانهای ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای اشراقی 1397/02/24 15:15 تا پایان فصل 5 تستی
96 فعالیت رسانه ای در ورزش تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای اشراقی 1397/02/24 15:15 تا صفحه 100 تشریحی
97 مدیریت منابع اطلاعات(MIS) تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای اشراقی 1397/02/24 15:15 تا صفحه 100 تشریحی
98 فعالیت بدنی و تندرستی تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای حمید دانشمندی 97/2/17 15:15    
99 فیزیولوژی ورزش 1 تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای حمید دانشمندی 97/2/17 15:15    
100 ترکیب بدن و کنترل وزن تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای حمید دانشمندی 97/2/17 15:15    
101 مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای حمزه دانشمندی 1397/02/29 ساعت کلاسی 4 فصل اول کتاب اداره سازمانهای ورزشی (کشاورز)  
102 حرکت شناسی ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای حمزه دانشمندی 1397/03/05 ساعت کلاسی    
103 مفاهیم مدیریت در ورزش پرورشی.... تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای حمزه دانشمندی 1397/02/29 ساعت کلاسی    
104 روانشناسی ورزشی مقدماتی تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای حمزه دانشمندی 1397/02/29 ساعت کلاسی    
105 زبان تخصصی درس ATC تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای حمزه دانشمندی 1397/03/05 ساعت کلاسی از درس 11 و 17  
106 تاریخچه ومکاتب روانشناسی ونقدآن روانشناسی خانم امینی 1397/02/01 ساعت9صبح 4فصل اول کتاب  
107 کلیات فلسفه روانشناسی خانم امینی 1397/02/22 13/30 11فصل اول کتاب  
108 آشنایی باادبیات معاصر مترجمی زبان خانم فراست 97/02/19 10صبح ازابتدای کتاب تاصادق هدایت  
109 نگارش فارسی مترجمی زبان خانم فراست 97/02/19 9صبح ازابتداتاپایان درس هشتم  
110 آمار استنباطی روانشناسی و علوم تربیتی سخایی 97/2/17 8:30 تا جایی که تدریس شده  
111 آمار توصیفی روانشناسی و علوم تربیتی سخایی 97/2/17 10:30 تا جایی که تدریس شده  
112 قصه گویی ونمایش خلاق علوم تربیتی خانم فراست 97/02/18 9صبح ازابتداتاپایان فصل4  
113 ادبیات کودکان علوم تربیتی خانم فراست 97/02/18 10صبح ازابتداتاپایان فصل4  
114 درآمدی برنقش هنردرمدارس علوم تربیتی خانم فراست 97/02/17 11:30 نصف کتاب  
115 متون روانشناسی1 روانشناسی آقای کرمی 97/02/16 15:00 درس1تا6  
116 زبان تخصصی1 علوم اجتماعی خانم ابراهیمی 97/02/25 8:30 تاص56  
117 جامعه شناسی شهری علوم اجتماعی خانم ابراهیمی 97/02/25 8:30 تاص100  
118 جامعه شناسی صنعتی علوم اجتماعی خانم ابراهیمی 97/02/25 8:30 نصف کتاب  
119 زبان تخصصی2 علوم اجتماعی خانم ابراهیمی 97/02/25 8:30 3درس اول  
120 تکنیکهای خاص تحقیق علوم اجتماعی خانم ابراهیمی 97/02/25 8:30 نصف کتاب  
121 جامعه شناسی سازمانها علوم اجتماعی خانم ابراهیمی 97/02/25 8:30 3فصل اول  
122 آسیب شناسی اجتماعی روانشناسی خانم ابراهیمی 97/02/03 10:30 تاص66  
123 روانشناسی اجتماعی روانشناسی خانم ابراهیمی 97/02/26 8/30 تاآخرفصل4  
124 روانشناسی پویایی گروه روانشناسی خانم ابراهیمی 97/02/26 10:30 تاآخرفصل6  
125 انسان از دیدگاه اسلام روانشناسی آقای توکل فر 97/02/30 ساعت کلاسی نصف کتاب  
126 خواندن ودرک مفاهیم2 مترجمی زبان آقای کرمی 97/02/17 11 درس1تا11  
127 مکاتبات واسناد1 مترجمی زبان آقای کرمی 97/02/16 ساعت کلاسی    
128 ترجمه متون مطبوعاتی1 مترجمی زبان آقای کرمی 97/02/18 ساعت کلاسی    
129 ترجمه متون ادبی مترجمی زبان آقای کرمی 97/02/25 ساعت کلاسی    
130 بررسی مقابله ای مترجمی زبان خانم شجاعی 97/02/16 ساعت10/20 7فصل اول  
131 نامه نگاری مترجمی زبان خانم شجاعی 97/02/22 ساعت12 4فصل اول کتاب  
132 ترجمه متون ساده مترجمی زبان خانم شجاعی 97/02/23 8/30 ازاول کتاب تاسرمورد(6-2)ازبخش2  
133 بررسی آثارترجمه شده اسلامی1 مترجمی زبان خانم شجاعی 97/02/23 8/30 7درس اول  
134 ترجمه پیشرفته2 مترجمی زبان خانم شجاعی 97/02/29 10:20 5درس اول کتاب علی رضاقلی فامیان  
135 نمونه نثرساده مترجمی زبان خانم شجاعی 97/02/29 10:20 6درس اول  
136 کابردآزمونهای روانی روانشناسی.علوم تربیتی.مشاوره خانم عبدالوند 97/02/16 8/30 ازفصول1و2و3و8و9و10 تشریحی
137 روانشناسی خانواده روانشناسی خانم عبدالوند 97/02/16 10 ازفصول1و2و3 تشریحی
138 نظریه های مشاوره ورواندرمانی1 مشاوره خانم عبدالوند 97/02/16 13/30 ازفصول1و2و3و4 تشریحی
139 بازی درمانی مشاوره خانم عبدالوند 97/02/16 10 ازفصول1و2و3 تشریحی-کارعملی (نقاشی کلینیک درخانواده)
140 ترجمه متون سیاسی مترجمی زبان خانم صحت 97/02/31 ساعت کلاسی 7درس اول  
141 فلسفه علم روانشناسی روانشناسی خانم امینی 97/02/22 10:30 فصل1و2  
142 روانشناسی سیاسی روانشناسی خانم امینی 97/02/08 15/30 ازفصول1و2و3و5و8  
143 اصول ومبانی نظری ترجمه مترجمی زبان خانم شروفی 97/02/18 8:30 تاپایان ص96  
144 درآمدی برادبیات2 مترجمی زبان خانم شروفی 97/02/11 10 4فصل اول کتاب  
145 روانشناسی فیزیولوژیک روانشناسی خانم زینلی 97/02/29 12 ازفصول1و2و6و7و9  
146 ترجمه مکاتبات اسناد2 مترجمی زبان آقای کرمی 97/02/16 15    
147 ترجمه متون اقتصادی مترجمی زبان آقای کرمی 97/02/18 9    
148 کاربردکامپیوتردرمدیریت آموزشی علوم تربیتی خانم عزتی 97/02/10 14/30    
149 متون روانشناسی2 روانشناسی آقای کرمی 97/02/23 ساعت سوم درس1تا6  
150 ترجمعه متون مطبوعاتی2 مترجمی زبان آقای کرمی 97/02/31 14    
151 آزمون سازی مترجمی زبان خانم یاوری 97/02/16 14/30 section 1  
152 مقاله نویسی مترجمی زبان خانم یاوری 97/02/16 14/30 تاآخردرس9  
153 روش تدریس مترجمی زبان خانم یاوری 97/02/18 13/30 تاآخرِِDesugges to pedia  
154 روش تحقیق2 مترجمی زبان خانم یاوری 97/02/23 13/30 4فصل اول کتاب  
155 کلیات2 مترجمی زبان خانم یاوری 97/02/25 13/30 5درس اول  
156 آواشناسی مترجمی زبان خانم یاوری 97/03/01 13/30 تاآخرفصل هجا  
157 روانشناسی یادگیری روانشناسی-علوم تربیتی آقای خاموشی 97/02/26 ساعت کلاسی ازفصول1و6و8و10  
158 احساس وادراک روانشناسی آقای خاموشی 97/02/22 ساعت کلاسی 4فصل اول کتاب  
159 روانشناسی دین روانشناسی آقای خاموشی 97/03/02 ساعت کلاسی 5فصل اول  
160 روانشناسی شناختی روانشناسی آقای خاموشی 97/02/26 ساعت کلاسی ازفصول 1و4و6و10و11  
161 روانشناسی عمومی2 روانشناسی.علوم تربیتی.مشاوره خانم اتحادی 97/03/02 10:30 ازفصول9و10و11  
162 روانشناسی تربیتی روانشناسی.علوم تربیتی.مشاوره خانم اتحادی 97/03/02 10:30 6فصل اول کتاب  
163 مبانی مشاوره وراهنمایی روانشناسی آقای بزرگ پیمان 97/02/24 13/30    
164 اصول وفنون راهنمایی ومشاوره خانواده علوم تربیتی-مشاوره آقای بزرگ پیمان 97/02/24 15/20    
165 روانشناسی تحولی1 روانشناسی.علوم تربیتی.مشاوره آقای بزرگ پیمان 97/02/31 13/30    
166 نظریه های مشاوره وروان درمانی روانشناسی آقای بزرگ پیمان 97/02/31 15/20    
167 روش تحقیق روانشناسی.علوم تربیتی.مشاوره آقای عزیزآبادی 97/02/26 9:30 تستی  
168 مدیریت کتابخانه علوم تربیتی آقای عزیزآبادی 97/02/26 13:00 تستی  
169 فناوری آموزشی علوم تربیتی آقای عزیزآبادی 97/02/26 10صبح تستی  
170 معرفت شناسی روانشناسی آقای عزیزآبادی 97/02/26 10صبح تستی  
171 تکنولوژی آموزشی علوم تربیتی آقای عزیزآبادی 97/02/26 10صبح تستی  
172 سازمان وقوانین آموزش وپرورش علوم تربیتی آقای عزیزآبادی 97/02/26 14/30 تستی  
173 فیزیولوژی اعصاب وغدد روانشناسی.علوم تربیتی.مشاوره خانم زینلی 97/02/29 ده وبیست دقیقه ازفصول1و2و3و7و9  
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما